connecting cottbus Rebekka Garrido © Thomas Goethe